Vragen en antwoorden Kadasterwet BES

Per 1 januari 2021 is de Kadasterwet BES ingevoerd. Daarmee is de uitvoering van de kadastrale taken in Caribisch Nederland ondergebracht bij één organisatie. Wat houdt de wet in en welke gevolgen heeft dat?  U vindt vragen en antwoorden op deze pagina.

Over de Kadasterwet BES

Op 19 december 2018 heeft het ministerie van BZK het wetsvoorstel Kadasterwet BES ingediend in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel hield in dat de uitvoering van de kadastrale taken (governance, operatie en de financiën) op de BES-eilanden wordt ondergebracht bij één organisatie: het Kadaster. Hiermee verschuift de verantwoordelijkheid van de kadasters op de BES-eilanden van het eilandbestuur naar het Kadaster en de openbare registers. De wet is ingegaan op 1 januari 2021.

Het doel van de Kadasterwet BES is de rechtszekerheid verder te verbeteren en de continuïteit van de kadasterfunctie op de eilanden te borgen. Door de invoering van de wet ontstaat een meer uniforme werkwijze en registratie.

Door de invoering van de Kadasterwet BES ontstaat een meer uniforme werkwijze en registratie. Voor de gebruikers – eigenaren, notarissen, makelaars, banken, projectontwikkelaars – betekent dit meer eenduidige informatie.

Over de gevolgen van de Kadasterwet BES

Hiervoor kunt u, net als eerder, terecht bij de kadasterkantoren op de Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Online vindt u de informatie op de websites van de kantoren:

Ja, de huidige kadasterkantoren en bijbehorende loketfuncties op de BES-eilanden blijven bestaan. Daardoor kan per eiland zoveel mogelijk op de lokale behoeften worden ingespeeld en kunnen inwoners op hun eigen eiland bij een Kadastervestiging terecht. De huidige Kadasters hebben verschillende systemen en werkwijzen. Dit wordt voor een belangrijk deel geüniformeerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de lokale omstandigheden.

De kadasterfunctie op de Bonaire, Sint Eustatius en Saba is voortgezet zoals u gewend bent. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande praktijk en de dienstverlening blijft inhoudelijk gelijk.

De dienstverlening door het Kadaster op Bonaire wordt voor het grootste deel ongewijzigd voortgezet. De dienstverlening op Sint Eustatius en Saba wordt in overeenstemming  gebracht met de dienstverlening op Bonaire. Het afbouwen van de huidige kadasterfunctie op de eilanden heeft verder geen gevolgen voor de dienstverlening. U kunt dan ook nog steeds terecht bij uw lokale kadasterorganisatie. Zij nemen de uitvoering van de kadasterwerkzaamheden op zich.

De landmeetkundige dienstverlening wordt op Bonaire ongewijzigd uitgevoerd door het Kadaster. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt deze dienstverlening nu verzorgd door het Kadaster op de eilanden zelf.

De manier van aanlevering van stukken voor inschrijving in de openbare registers blijft ongewijzigd. De stukken moeten op de vestiging van het betreffende eiland worden aangeboden.

Zodra de kadastrale registratie volledig is opgebouwd kan direct kennis genomen worden van de rechtstoestand van een perceel of meetbriefnummer. Tot die tijd zal bij het opvragen van informatie over een individueel perceel of meetbrief, een uittreksel uit de registratie op aanvraag vervaardigd en geleverd kunnen worden. Daarnaast kan nog steeds een volledig titelonderzoek worden aangevraagd. 

De verschillende eilandbesturen kunnen invloed uitoefenen over de invulling van de kadasterfunctie via consultatie- en overlegverplichtingen. Zo kunnen zijn de specifieke belangen van de eilanden behartigen.

In personele zin verandert er weinig. De medewerkers die voor de Kadasters op de eilanden werken, zetten hun werkzaamheden voort onder verantwoordelijkheid van het Kadaster per 1 januari 2021. 

Over Domein Beheer en Kadaster

Het Domein Beheer zorgt voor de uitgifte van grond. Deze taak (de uitgifte van grond) blijft toebedeeld aan het Domein Beheer.

Het Kadaster zorgt voor de registratie van registergoederen: onroerende zaken (grond, gebouwen en kabelnetten), schepen en luchtvaartuigen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Wat doet het Kadaster?' op de website Kadaster.nl.