Zoekresultaat

Is de landmeetkundige dienst van de Kadasters op de BES-eilanden sinds 1 januari 2021 veranderd?

De landmeetkundige dienstverlening wordt op Bonaire ongewijzigd uitgevoerd door het Kadaster. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt deze dienstverlening nu verzorgd door het Kadaster op de eilanden zelf.

Terug naar vorige pagina

Waar kunt u terecht met vragen over kadastrale aangelegenheden op de BES-eilanden?

Hiervoor kunt u, net als eerder, terecht bij de kadasterkantoren op de Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Online vindt u de informatie op de websites van de kantoren:

Terug naar vorige pagina

Wat is het verschil tussen het Domein Beheer en het Kadaster?

Het Domein Beheer zorgt voor de uitgifte van grond. Deze taak (de uitgifte van grond) blijft toebedeeld aan het Domein Beheer.

Het Kadaster zorgt voor de registratie van registergoederen: onroerende zaken (grond, gebouwen en kabelnetten), schepen en luchtvaartuigen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Wat doet het Kadaster?' op de website Kadaster.nl.

Terug naar vorige pagina

Is de dienstverlening van de kadasterkantoren op de BES-eilanden sinds 1 januari 2021 veranderd?

De kadasterfunctie op de Bonaire, Sint Eustatius en Saba is voortgezet zoals u gewend bent. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande praktijk en de dienstverlening blijft inhoudelijk gelijk.

De dienstverlening door het Kadaster op Bonaire wordt voor het grootste deel ongewijzigd voortgezet. De dienstverlening op Sint Eustatius en Saba wordt in overeenstemming  gebracht met de dienstverlening op Bonaire. Het afbouwen van de huidige kadasterfunctie op de eilanden heeft verder geen gevolgen voor de dienstverlening. U kunt dan ook nog steeds terecht bij uw lokale kadasterorganisatie. Zij nemen de uitvoering van de kadasterwerkzaamheden op zich.

Terug naar vorige pagina

Wijzigen de vergoedingen en tarieven als gevolg van de Kadasterwet BES?

De vergoedingen en tarieven, zoals die nu op de BES-eilanden gelden, worden in 2021 niet gewijzigd. Dit blijft zo tot de nieuwe vergoedingen en tarieven zijn vastgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de consultatieprocedure, zoals deze in de Kadasterwet BES is vastgesteld. Wanneer dit is moet nog bepaald worden. 

Terug naar vorige pagina

Zijn er personele gevolgen door de invoering van de Kadasterwet BES?

In personele zin verandert er weinig. De medewerkers die voor de Kadasters op de eilanden werken, zetten hun werkzaamheden voort onder verantwoordelijkheid van het Kadaster per 1 januari 2021. 

Terug naar vorige pagina

Hoe blijft het belang van de verschillende BES-eilanden goed vertegenwoordigd?

De verschillende eilandbesturen kunnen invloed uitoefenen over de invulling van de kadasterfunctie via consultatie- en overlegverplichtingen. Zo kunnen zijn de specifieke belangen van de eilanden behartigen.

Terug naar vorige pagina

Hoe verloopt het opvragen van informatie over kadastrale gegevens op de BES-eilanden vanaf 1 januari 2021?

Zodra de kadastrale registratie volledig is opgebouwd kan direct kennis genomen worden van de rechtstoestand van een perceel of meetbriefnummer. Tot die tijd zal bij het opvragen van informatie over een individueel perceel of meetbrief, een uittreksel uit de registratie op aanvraag vervaardigd en geleverd kunnen worden. Daarnaast kan nog steeds een volledig titelonderzoek worden aangevraagd. 

Terug naar vorige pagina

Hoe verloopt het aanleveren van stukken bij de Kadasters op de BES-eilanden vanaf 1 januari 2021?

De manier van aanlevering van stukken voor inschrijving in de openbare registers blijft ongewijzigd. De stukken moeten op de vestiging van het betreffende eiland worden aangeboden.

Terug naar vorige pagina

Blijven de Kadasterkantoren op de BES-eilanden bestaan?

Ja, de huidige kadasterkantoren en bijbehorende loketfuncties op de BES-eilanden blijven bestaan. Daardoor kan per eiland zoveel mogelijk op de lokale behoeften worden ingespeeld en kunnen inwoners op hun eigen eiland bij een Kadastervestiging terecht. De huidige Kadasters hebben verschillende systemen en werkwijzen. Dit wordt voor een belangrijk deel geüniformeerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de lokale omstandigheden.

Terug naar vorige pagina

Waarom zijn de kadasters van Caribisch Nederland ondergebracht bij één organisatie?

Door de invoering van de Kadasterwet BES ontstaat een meer uniforme werkwijze en registratie. Voor de gebruikers – eigenaren, notarissen, makelaars, banken, projectontwikkelaars – betekent dit meer eenduidige informatie.

Terug naar vorige pagina

Wat is de Kadasterwet BES?

Op 19 december 2018 heeft het ministerie van BZK het wetsvoorstel Kadasterwet BES ingediend in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel hield in dat de uitvoering van de kadastrale taken (governance, operatie en de financiën) op de BES-eilanden wordt ondergebracht bij één organisatie: het Kadaster. Hiermee verschuift de verantwoordelijkheid van de kadasters op de BES-eilanden van het eilandbestuur naar het Kadaster en de openbare registers. De wet is ingegaan op 1 januari 2021.

Terug naar vorige pagina

Waarom is de Kadasterwet BES ingevoerd?

Het doel van de Kadasterwet BES is de rechtszekerheid verder te verbeteren en de continuïteit van de kadasterfunctie op de eilanden te borgen. Door de invoering van de wet ontstaat een meer uniforme werkwijze en registratie.

Terug naar vorige pagina